top of page

FIRE TIPS TIL DIG DER SIDDER FAST I GAMLE RUTINER OG DRØMMER OM FORANDRING
I Februar sagde jeg farvel til mit hjem, min familie, mine venner og hele det liv, som jeg levede. Sammen med Andreas byttede jeg de trygge rammer i Danmark ud med eventyr i Vietnam, og det har fået mange til at spørge, hvordan vi turde! Jeg tror desværre, er der mange der går med skjulte drømme om, hvad de ønsker at få ud i af deres liv, men pludselig er tryghed og hverdag for svært at sige farvel til eller lave om på.

Jeg har altid været den største tryghedsnarkoman, men alligevel var det ikke svært for mig at tage springet. Jeg har altid levet med tanke på ‘hvad er det værste der kan ske?’ Hvis jeg kan overskue svaret på det spørgsmål, så er der intet, der kan holde mig tilbage.

Det her indlæg handler ikke om at tage springet og flytte fra Danmark, hvis det ikke er det du drømmer om, men det handler om at tage sit liv alvorligt, og det er skrevet med tanke på dig, der ikke er helt tilfreds med din hverdag og ønsker noget forandring. Her får du mine tips til, hvad du kan gøre for at skabe små eller større forandringer i dit liv. Livet er for kort til at nøjes.

STAR MED DE SMÅ TING

Hvis du føler, at du er kørt fast og drømmer om lidt forandring i hverdagen, kan det være en god ide at starte i det små. Kan du skifte transportmiddel til skole eller arbejde? Kan du stå en time tidligere op og dyrke yoga hver morgen? Kan du starte en madklub, hvor I skiftes til at lave mad til hinanden en gang om ugen? Eller kan du måske begynde til en ny sport?

Det behøver ikke nødvendigvis at være store ændringer som nyt job, ny kæreste eller et flyt til udlandet, der er krævet for, at du får en ny og mere spændende hverdag. Prøv at ændre de små ting engang imellem, så du sikre at hver dag, hver uge og hvert år ikke linger det forgange.

HVAD ER DET VÆRSTE DER KAN SKE?

Det er nævnt i min indledning, men det fortjener også en selvstændig post. Hvis du er i tvivl om du tør at springe ud i noget nyt, så bør du altid spørge dig selv om, hvad der er det værste, der kan ske? Hvis du kan overskue svaret på det spørgsmål, så er der ingen grund til at holde igen.

Jeg stillede mig selv samme spørgsmål, da jeg i 2G fik mulighed for at starte min egen virksomhed og drive skønhedskonkurrence i Danmark, ligesom jeg overvejede spørgsmålet, da vi besluttede os for at flytte til Vietnam. Kun en enkelt gang i mit liv, har den potientielle konsekvens været for stor til, at jeg har kastet mig ud i projektet. Dengang stod jeg i en lorte situation, og spørgsmålet var, om jeg skulle bide i det sure æble eller satse på at græsset var grønnere på den anden side – men den historie må I få en anden gang 😉 Pointen er, at det værste der kan ske, ofte slet ikke er så slemt.

TAL MED ANDRE

Hvis du er utilfreds med din hverdag eller måske bare drømmer om noget mere, så kan det være en rigtig god ide at tale med andre om det. Der er rigtig mange, der har det på samme måde som dig, og det kan være rart at høre, man ikke er alene med sine tanker. Samtidig kan det være en god måde at få reflekteret over, hvad det er, du er utilfreds med eller ønsker mere af i dit liv. Måske du også kan få noget inspiration til hvad andre har gjort, da de stod i samme situation?

HVAD SIGER DIN MAVEFORNEMMELSE?

Er du kommet frem til, hvad det er du drømmer om eller ønsker at ændre i din hverdag, men er du stadig i tvivl om det kan lade sig gøre eller om du overhovedet bør kaste dig ud i det? Her må du følge din mavefornemmelse. Gå en lang tur eller brug på anden måde noget tid offline på at mærke efter og finde ud af, hvad det er, der betyder noget for dig, og hvad det er du har mest lyst til. Ikke hvad der er mest fornuftigt i andres øjne, men hvad du selv har lyst til.

English: In February I said goodbye to my home, my family, my friends and the whole life that I lived. Together with Andreas, I changed my live from well known and safe in Denmark to an adventure in Vietnam. Many of you have asked how we dared! I think unfortunately, there are many people who go with hidden dreams about what they want to get out of their lives, but the feeling of security and their everyday lifes running day by day, makes it too hard to change.

I have always been the been almost addicted to the feeling of security, but on the other hand it was not difficult for me to do the move. I’ve always lived by the thoughts of ‘what’s the worst thing that can happen?’ If I can accept the answer to that question, then there is nothing that can hold me back.

This post is not about taking the jump and moving from your home country if that’s not what you’re dreaming about, but it’s about taking your life seriously and it’s written for you who’s not completely happy with your everyday life and want some change. Here you will find my tips on what you can do to create small or bigger changes in your life.

THE SMALL THINGS If you feel that you are stuck and you are dreaming of some change in your daily life, it may be a good idea to start with the smaller things.. Can you change the way you get to school or work? Can you wake up an hour earlier and practice yoga every morning? Can you start a food club where you switch to cooking each other a meal once a week? Or maybe you can start playing a new sport?

It does not necessarily have to be big changes like a new job, new boyfriend or moving abroad that is required for a new and more exciting every day life. Try to chance the little things once in a while, so that you make sure that every day, every week and every year does not look exactly the same.

WHAT IS THE WORST THAT CAN HAPPEN? It’s mentioned in my introduction, but it also deserves an independent post. If you are not sure if you should jump into something new, you should always ask yourself what is the worst thing that can happen? If you can accept the answer to that question then there is no need to hold back.

I asked myself the same question, when I got the chance to start my own business doing high school and to run beauty contests in Denmark. I also considered the question when we talked about moving to Vietnam. Only once in my life, the potential consequence has been too big for me to throw myself into the project. At that time I was in a shabby situation, and the question was whether I was going to “bite the sour apple” as we say in Denmark or to hope for the grass to be greener on the other side – but that’s another story 😉 The point is that very often the worst thing that can happen, is not so bad.

TALK TO OTHERS If you not happy with your everyday life or maybe you are just dreaming of something more, then it might be a good idea for you to talk to others about it. There are many people who feels the same way and it will be nice for you to hear that you’re not alone. At the same time, it may be a good way to reflect on what it is that you are dissatisfied with.. Perhaps you can also get some inspiration for what others have done when they were in the same situation?

WHAT DOES YOUR GUT TELL YOU? Have it become clear to you what it is that you are dreaming of or what kind og changes you are looking for, but you are still not sure if you should jump and the the risk? Then you have to feel your body. Go for a long walk or just find a way to spend some time offline, and talk to you self. Try to find out what it means to you and that it is you want the most. Do not thing of other peoples expectations.

Comments


bottom of page